CARL KNIF COMPANY |

AT ONCE, IN HELSINKI

Pikisali, Oulun teatteri

 Pe 11.9. klo 19 +yleisökeskustelu

At On­ce, in Hel­sin­ki -teok­ses­sa koreografi Carl Knif kään­tää kat­seen koh­ti ih­mi­sen si­sin­tä ja elä­män arvoituksellisuut­ta. At On­ce, in Hel­sin­ki tarkastelee ra­di­kaa­lin äkil­li­sen muu­tok­sen mah­dol­li­suut­ta, nel­jän toisiinsa ni­vou­tu­van elämäntarinan kaut­ta. Kuu­den tans­si­jan ja kah­den näyt­te­li­jän tulkitseman teok­sen kan­ta­va tee­ma on ih­me osa­na nykyihmisen maailmankuvaa.

At On­ce, in Hel­sin­ki on Kni­fin töis­tä suu­ri­muo­toi­sim­pia ja sel­väs­ti myös kiteytyneimpiä. Te­ki­jäl­le tär­keät ai­heet on nyt nos­tet­tu on­nis­tu­nees­ti yleisemmälle ta­sol­le säi­lyt­täen sil­ti kos­ket­ta­vuu­den ja hen­ki­lö­koh­tai­suu­den.” 

– An­nik­ki Al­ku, Sa­von Sa­no­mat 16.6.2018

Carl Knif Com­pa­ny on nous­sut suo­ma­lai­sen tans­sin kär­ki­jouk­koon taiturimaisen tans­sin ja hy­vin tun­nis­tet­ta­van nar­ra­tii­vin an­sios­ta. Teos­ten tee­mat ovat suo­ria, hen­ki­lö­koh­tai­sia ja pe­lot­to­man paljai­ta ja kui­ten­kin ar­mol­li­sen ru­nol­li­sia. Teos­ten avoin luon­ne, jo­ka nou­see sy­väs­tä taiteellisesta herk­kyy­des­tä ja sil­miin­pis­tä­vän hy­vin suun­ni­tel­lus­ta visuaalisuudesta, te­kee teok­sis­ta iki­muis­toi­sia. Carl Knifin teok­sia on esitetty kym­me­nes­sä eri maas­sa.

 

Kni­fin omi­nai­nen lii­ke­kie­li on usein mää­rä­tie­tois­ta, te­rä­vää ja tar­kas­ti laikkaavaa, ko­vaa­kin. Henkilö­hah­mo­jaan hän tun­tuu kui­ten­kin kä­sit­te­le­vän lem­peäm­mäl­lä läm­möl­lä, ih­mi­sen heik­kouk­sia ym­mär­täen, mi­kä on omiaan he­rät­tä­mään myös kat­so­jas­sa myö­tä­tun­toa ja sym­pa­tiaa.”
– Eri­no­mai­suut­ta-blo­gi

Vierailu tuotetaan yhteistyössä Oulun teatterin kanssa. 

 

Ko­reog­ra­fia: Carl Knif | Teks­tit: Kris­to­fer Möl­ler | Tans­si: Jon­na Aaltonen, Sa­tu Halt­tu­nen, An­ni­ka Hy­vä­ri­nen, Ri­ku Leh­to­pol­ku, Mi­sa Lommi, Pek­ka Lou­hio, Tom Rejst­röm, Ee­ro Ves­te­ri­nen | Lavastus ja va­lo­suun­nit­te­lu: Juk­ka Hui­ti­la | Ää­ni­suun­nit­te­lu: Jan­ne Hast | Pukusuunnittelu: Karoliina Koi­so-Kant­ti­la | Om­pe­li­ja: Jes­si­ka Erk­ko | Pe­ruuk­kien muo­toi­lu: Hen­riet­ta Huk­ka | Tuotanto: Carl Knif Com­pa­ny & Tans­si­teat­te­ri Raa­tik­ko, 2018 | En­si-il­ta: 14.6.2018, Kuo­pio Tans­sii ja Soi | Kie­li: Ruot­si, teks­ti­tys suo­mek­si | Vierailun tuotanto: JoJo - Oulun Tanssin Keskus | Yhteistyössä: Oulun teatteri | Kes­to: 60 min

Carl Knif Company

Tanssija ja koreografi Carl Knif valmistui Tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulun tanssitaiteenlaitokselta vuonna 2000. Toimittuaan yli kymmenen vuotta freelance-tanssijana, hän perusti vuonna 2012 oman ryhmänsä, Carl Knif Companyn, jonka taiteellisena johtajana hän on toiminut alusta lähtien.

Oman ryhmän tuotantojen lisäksi Knif on tehnyt yhteistuotantoja ja tilausteoksia useille esittävän taiteen organisaatioille. Knifin teoksia on nähty kotimaan lisäksi kymmenessä maassa.

Carl Knif palkittiin vuonna 2016 tanssitaiteen valtionpalkinnolla.

OuDance-festivaalin ohjelmistoon!

Liput: elokuussa 2020

24 /19 / 15 € 

Oulun teatterin Myyntipalvelusta

Kaarlenväylä 2, p. 0300 472 333

Teatterin ala-aulassa ma-pe 10-16 

Kulttuuritalo Valveen lippumyymälästä

Hallituskatu 7 (su-ke 12-20)

sekä www.ticketmaster.fi

JoJo - Oulu Dance Centre

Isokatu 16 C 20, 90100 Oulu,

Finland

Gsm. +358 (0)50 46 44 880  

  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon
  • YouTube

2016 @ JoJo - Oulu Dance Centre